A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27/KH-THHH

Hồng Hà, ngày 24 tháng 7  năm 2021

           PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GDĐT

                         TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

                       BÙI THỊ THU HẰNG

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố

để phòng chống dịch COVID 19)

 

Thực hiện chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19.

Thực hiện Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 24/7/2021 của UBND huyện Đan Phượng về thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19

Thực hiện Kế hoạch số 532/KH-PGD ngày 24/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng về thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19.

Trường tiểu học Hồng Hà xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có kĩ năng tự phòng ngừa và có ý thức trách nhiệm trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp. 

Đảm bảo an toàn sức khỏe cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, đảm bảo đồng bộ các giải pháp phòng, dịch Covid-19 trong nhà trường và trên địa bàn xã.

2. Yêu cầu

Yêu cầu CBGVNV, phụ huynh và học sinh xác định nhiệm vụ phòng chống dịch là cấp bách hàng đầu, tạm dừng tất cả các hoạt động, cuộc họp chưa cấp thiết, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội để phòng, chống dịch Covid-19.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Ban giám hiệu tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, của huyện ủy, UBND huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về phòng, chống dịch Covid-19.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường. Huy động sự tham gia tích cực của phụ huynh, học sinh trong công tác phòng, chống dịch.

- Đẩy mạnh tuyên truyền tới CBGVNV, phụ huynh và học sinh bằng nhiều hình thức như: Điện thoại di động, zalo, Website, băng zôn, khẩu hiệu, … về công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện giãn cách xã hội.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị 17/CT-UBND và kế hoạch của UBND huyện, Phòng GDĐT huyện Đan Phượng.

2. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày  kể từ 06 giờ 00 phút ngày 24/7/2021 trên phạm vi toàn huyện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; thôn cách ly với thôn; tổ dân phố cách ly tổ dân phố; xã, thị trấn cách ly xã, thị trấn; huyện cách ly với huyện. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn cho xã và huyện, an toàn cho sức khỏe CBGVNV, phụ huynh và học sinh là trên hết, trước hết.

3. Triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19: Tuyên truyền để phụ huynh, học sinh thực hiện 5K, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh hạn chế tối đa việc đi ra đường, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng, các trường hợp khẩn cấp khác nhưng phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Trong trường hợp xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở, mất vị giác hoặc có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm Covid-19 thì phải tự cách ly, đồng thời thông báo ngay với chính quyền, cơ sở y tế tại địa phương để được hướng dẫn xử trí kịp thời. Bình tĩnh, yên tâm, ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch của Thành phố, không hoang mang, lo lắng thái quá, không tham gia đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh gây hoang mang dư luận.

- Hàng ngày bố trí 01 lãnh đạo, 01 giáo viên/nhân viên trực, làm việc tại cơ quan, còn lại làm việc trực tuyến tại nhà đến khi nhà trường có thông báo mới. Khi có nhiệm vụ xử lý tài liệu, công việc cần thiết khác theo yêu cầu, Hiệu trưởng phân công cán bộ, giáo viên đến làm việc tại nhà trường nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch và báo cáo về Phòng GDĐT.

- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư tiêu hao, cơ số thuốc, trang thiết bị thiết yếu theo đúng yêu cầu để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

- Tiếp tục đổi mới, cải tiến cách làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành.

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời về BCĐ nhà trường và UBND xã, Phòng GD ĐT theo quy định.

4. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về việc cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh của đơn vị lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch với PGDĐT.

5. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng, về việc không chấp hành nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND và quy định phòng, chống dịch Covid-19.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19. 

- Phối hợp với Ban chỉ đạo của xã, trạm y tế xã triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND, Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 24/7/2021; Kế hoạch số 532/KH-GDĐT ngày 24/7/2021 của PGDĐT huyện về thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố về thực hiện giãn cách xã hội trện địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.

- Tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã, huyện tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại nhà trường.

- Huy động mạng lưới, các tổ chức đoàn thể, các tổ khối chuyên môn tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND.

- Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch, Chỉ thị số 17?CT-UBND bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng: pano, áp phích, tờ rơi, tuyên truyền trên hệ thống loa nhà trường, trang thông tin điện tử của nhà trường....

- Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên để theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường, trên địa bàn xã …

- Tổ chức giao ban định kỳ, đột xuất để nắm bắt được tình hình dịch, từ đó có phương án đề xuất BCĐ huyện chỉ đạo kịp thời các hoạt động phòng chống dịch.

- Hàng ngày báo cáo với PGD&ĐT các trường hợp thuộc đối tượng F0; F1; F2; F3;  các đối tượng đi đến từ các vùng dịch trở về Hà Nội, người tiếp xúc gần với  F0; F1; F2.

- Xây dựng kế hoạch ôn tập trên internet, phương án tổ chức kiểm tra đánh giá cuối năm đối  với học sinh.

2. Giáo viên:

a. Giáo viên chủ  nhiệm

Thông qua hệ thống điện thoại, tin nhắn zalo để gửi thông tin liên lạc, hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh về các nội dung sau:

Tuyên truyền để phụ huynh học sinh thực hiện tốt Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, theo dõi sức khoẻ của học sinh và thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà.

Yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh theo dõi nhiệt độ thân thể, biểu hiện sốt, ho, khó thở của học sinh, nếu học sinh có biểu hiện sót, ho thì báo cho ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã, huyện...

Xây dựng kế hoạch ôn tập trên internet cho học sinh, thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình hình ôn tập của học sinh ở nhà.

- Hàng ngày cập nhật thông tin và thực hiện nghiêm công tác báo cáo các trường hợp học sinh lớp mình phụ trách thuộc các F0, F1, F2, F3 và học sinh đi từ vùng dịch về nhà với Ban chỉ đạo nhà trường trước khi báo cáo với Ban chỉ đạo xã.

b. Giáo viên bộ môn

Tiếp tục rà soát chương trình học tập của học sinh theo phân môn phụ trách, kịp thời báo cáo về ban giám hiệu để có biện pháp chỉ đạo ôn tập hiệu quả.

Tuyên truyền tới gia đình thực hiện tốt Chỉ thị số 17/CT-UBND về giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố và công tác phòng dịch tại nhà.

3. Nhân viên y tế:

Xây dựng kế hoạch vệ sinh khuôn viên nhà trường định kỳ hoặc đột xuất.

Tham mưu với hiệu trưởng mua sắm các trang thiết bị thiết yếu, dung dịch khử khuẩn, xà phòng, máy đo thân nhiệt, .... (nếu cần phải bổ sung).

Cập nhật thông tin về tình hình diễn biến của dịch bệnh, các văn bản báo cáo để kịp thời thông tin về ban giám hiệu.

Sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu đột xuất về nhân lực cho ban chỉ đạo các cấp.

Hàng ngày thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo các trường hợp thuộc F0, F1, F2, F3 và các trường hợp CBGVNV và học sinh đi từ vùng dịch về địa phương với PGDĐT huyện.

4. Tổng phụ trách Đội

Phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm lớp tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tới 100% phụ huynh và học sinh trong nhà trường.

5. Nhân viên bảo vệ:

Làm tốt công tác an ninh trật tự, an toàn trường học

Giám sát chặt chẽ số lượng người ra vào nhà trường để kịp thời phát hiện những trường hợp có khả năng lây nhiễm cao trong cộng đồng.

Thực hiện nghiêm chế độ trực hàng ngày theo ca được phân công, hướng dẫn và đo thân nhiệt, ghi chép thông tin của khách đến trường liên hệ công tác và yêu cầu 100% phải quét mã QR-Core và khai báo y tế.

6. Kế toán:

Tham mưu với các cấp lãnh đạo bổ sung kinh phí phục vụ cho việc mua sắm các trang thiết bị, dung dịch khử khuẩn phòng bệnh.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Ban chỉ đạo nhà trường và các bộ phận được phân công thực hiện ngay Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 24/7/2021 của UBND huyện; Kế hoạch số 532/KH-PGDĐT huyện về thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

2. Số điện thoại đường dây nóng:

- Ban chỉ đạo huyện: 02433636778; 0903201172

- Ban chỉ đạo xã: Đồng chí: Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND xã, chỉ huy trưởng sở chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 xã. ĐT: 0987366326

- Ban chỉ đạo nhà trường: Đồng chí: Nguyễn Thị Nụ - Bí thư chi bộ -  Hiệu trưởng nhà trường. ĐT: 0988774393  hoặc thường trực 0243817961.

3. Đồng chí Doãn Thị Tuyết Lan - nhân viên y tế cập nhật thông tin các F0, F1, F2, F3 và CBGVNV, học sinh đi từ vùng dịch về địa phương để báo cáo với Ban chỉ đạo nhà trường, Ban chỉ đạo xã và hàng ngày báo cáo về Phòng Gáo dục và Đạo tạo trước 07 giờ 00 phút, 12 giờ 00 phút và 18 giờ 00 phút theo đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19. Nhà trường yêu cầu CBGVNV và học sinh thực hiện nghiêm túc theo quy định./.

 

Nơi nhận     

- PGDĐT huyện: để báo cáo;

- BCĐ xã: để báo cáo;;

- CBGVNV, HS: để t/h;

- LưuVT.                                                                                                            

             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

           Nguyễn Thị Nụ

 

 

 


Nguồn:thhonghadp.hanoi.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết