A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG HÀ

Số:    /KH-THHH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hồng Hà, ngày 29 tháng 7 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra định kì cuối học kì II trực tuyến

Năm học 2020 – 2021

 

          Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT;

          Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GD&ĐT quy định đánh giá học sinh tiểu học (đối với học sinh lớp 1);

          Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lí và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên;

          Căn cứ Thông báo số 1638/SGDĐT-GDPT, ngày 13/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Công văn số 1665/SGDDT-VP ngày 15/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác trọng tâm cuối năm 2020-2021;

          Căn cứ Kế hoạch số 595/KH-PGDĐT ngày 09/10/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đan Phượng về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm 2020-2021;

Căn cứ Công văn số 485/GDĐT ngày 9/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đan Phượng về việc hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021 và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;

Căn cứ Kế hoạch số 25/KH-THGT ngày 12/10/2020 của trường Tiểu học Hồng Hà về việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn năm học 2020-2021.

          Trường Tiểu học Hồng Hà xây dựng kế hoạch Kiểm tra định kì (KTĐK) cuối học kì II trực tuyến năm học 2020-2021 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thay đổi việc kiểm tra định kì học kì II từ hình thức trực tiếp sang hình thức trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch và kết thúc năm học đúng quy định.

- Phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong dạy, học, kiểm tra đánh giá.

- Hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021 trong hoàn cảnh học sinh tạm dừng đến trường để phòng tránh dịch bệnh Covid-19.

- Việc KTĐK cuối năm học thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại VBHN 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 (đối với học sinh từ lớp 2 đến lớp 4), Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 (đối với học sinh lớp 1).

- 100% học sinh có thiết bị học tập để tham gia thi KTĐK cuối năm học.

          - Kết quả KTĐK cuối năm học của học sinh được thông báo tới học sinh và phụ huynh học sinh.

 1. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC KTĐK TRỰC TUYẾN

- Nội dung kiểm tra trực tuyến đáp ứng mức độ, yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông theo quy định.

- Bảo đảm các điều kiện tối thiểu về hạ tầng kĩ thuật để phục vụ cho việc KTĐK trực tuyến và đội ngũ CBGV đáp ứng được yêu cầu tổ chức KTĐK trực tuyến.

- Tuân thủ các quy định hiện hành về tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh đảm bảo khách quan, công bằng, đánh giá đúng năng lực học sinh.

 1. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TRONG VIỆC KTĐK TRỰC TUYẾN

Phần mềm kiểm tra, giám sát: Zoom cloud meeting.

 1. NỘI DUNG
 1. Môn học kiểm tra định kì trực tuyến
 • Khoa học, Lịch sử và Địa lí (khối 4,5)
 • Tin học, Tiếng Anh (khối 3,4,5)
 • Toán, Tiếng Việt (Toàn trường)
 1. Hình thức tổ chức kiểm tra định kì trực tuyến

- Chia mỗi lớp thành 3 phòng Zoom, mỗi phòng khoảng từ 10-13 học sinh. Giám thị coi kiểm tra chiếu đề cho học sinh làm trên giấy ô ly. Hết thời gian làm bài học sinh chụp ảnh bài làm và gửi cho giáo viên chủ nhiệm qua Zalo (chậm nhất là 5 phút). Sau đó giáo viên chủ nhiệm kiểm tra số lượng, hình ảnh từng bài làm của học sinh gửi về nhà trường theo quy định.

 • Môn Tin học, Tiếng Anh: Kiểm tra trắc nghiệm (30 phút)
 • Môn Khoa học, Lịch sử - Địa lý, Toán: Kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận (40 phút)
 • Môn Tiếng Việt:

+ Kiểm tra đọc bằng tiếng: Kiểm tra trực tuyến qua phòng zoom trong các buổi ôn tập(2 phút/HS)

+ Kiểm tra đọc hiểu: Kiểm tra trắc nghiệm(25-30 phút)

+ Kiểm tra viết: Kiểm tra tự luận(40-50 phút)

 1. Nội dung, cấu trúc đề kiểm tra định kì trực tuyến

3.1.Nội dung để kiểm tra dựa theo chuẩn kiến thức kĩ năng cần đạt cuối năm của học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 • Đối với khối lớp 2-5: Thực hiện theo điều 10 của Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT phù hợp định hướng phát triển năng lực, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức như sau:

+ Mức 1: Nhận biết, nhắc lại kiến thức, kĩ năng đã học.

+ Mức 2: Hiểu kiên thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu cá nhân.

+ Mức 3: Biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống.

+ Mức 4: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt.

 • Đối với khối lớp 1: Thực hiện theo thông tư 27/2020/TT-BGD&ĐT trong đó,quy định đề kiểm tra định kỳ của học sinh tiểu học được thiết kế phù hợp với yêu cầu cần đạt và các biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học, gồm các câu hỏi, bài tập theo các mức:

+ Mức 1: Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và áp dụng trực tiếp để giải quyết một số tình huống, vấn đề quen thuộc trong học tập.

+ Mức 2: Kết nối, sắp xếp được một số nội dung đã học để giải quyết vấn đề có nội dung tương tự.

+ Mức 3: Vận dụng các nội dung đã học để giải quyết một số vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và cuộc sống.

3.2.Cấu trúc đề KTĐK trực tuyến

 • Cấu trúc đề kiểm tra môn Tin học, Tiếng Anh: Trắc nghiệm.

+  Môn Tin học (30 phút): 20 câu trắc nghiệm, mỗi câu 0,5 điểm.

+ Môn Tiếng Anh (30 phút): 25 câu trắc nghiệm, mỗi câu 0,4 điểm.

 • Cấu trúc đề kiểm tra môn Toán, Khoa học, Lịch sử - Địa lý: Trắc nghiệm và Tự luận.

+ Môn Toán (40 phút): Trắc nghiệm 4 điểm, Tự luận 6 điểm.

+ Môn Khoa học (40 phút): Trắc nghiệm 7 điểm, Tự luận 3 điểm.

+ Môn Lịch sử - Địa lý (40 phút): Lịch sử 5 điểm, Địa lý 5 điểm.

 • Cấu trúc đề kiểm tra Tiếng Việt: Trắc nghiệm và Tự luận.

+ Kiểm tra đọc thành tiếng: GVCN kiểm tra trong quá trình ôn tập trực tuyến từ ngày 30/07/2021 đến ngày 03/08/2021.

+ Biểu điểm môn Tiếng Việt như sau:

Lớp 4+5 (80 phút): Đọc 3 điểm, Đọc hiểu 7 điểm (40 phút trắc nghiệm và 40 phút tự luận). Viết: Chính tả 4 điểm, Tập làm văn: 6 điểm.

Lớp 2+3 : Đọc 4 điểm(70 phút) Đọc hiểu 6 điểm (30 phút trắc nghiệm, 40 phút tự luận). Viết: Chính tả 4 điểm, Tập làm văn: 6 điểm.

Lớp 1 (60 phút): Đọc 7 điểm, Đọc hiểu 3 điểm (20 phút trắc nghiệm, 40 phút tự luận). Viết: Chính tả 6 điểm, Bài tâp: 4 điểm

4. Quy trình kiểm tra định kì trực tuyến

 • Giáo viên được phân công giám sát KTĐK tạo phòng zoom trước 10 phút. Mỗi lớp 03 phòng thi, một phòng có 01 giáo viên giám sát KTĐK .

- Bước 1: Giáo viên chủ nhiệm gửi ID, password cho học sinh và mở phòng zoom trước 30 phút. Học sinh nhập ID, password để vào phòng thi. Yêu cầu phải bật cam quay toàn cảnh vị trí ngồi làm bài, bật mic trong suốt quá trình làm bài. Đặt đúng tên và lớp để GV duyệt vào phòng.

- Bước 2: Đến giờ làm bài BGH gửi đề thi cho GVCN, GVCN đưa bài thi thông qua phần mềm zoom meeting.

- Bước 3: Bắt đầu tính giờ làm bài. Học sinh tự làm bài thi. Cán bộ coi thi bao quát và giám sát học sinh làm bài thi. GV được phân công giám sát các hoạt động của học sinh và lưu lại toàn bộ giờ KT dưới dạng video và có biên bản ghi lại các trường hợp bất thường trong giờ học sinh làm bài.

- Bước 4: Hết thời gian làm bài, GV coi thi yêu cầu HS dừng việc làm bài và chụp ảnh bài làm gửi qua zalo riêng của GVCN. Thời gian dành cho HS chụp và gửi bài là 5 phút. Những học sinh nộp bài muộn sau 5 phút GV sẽ đánh dấu xem xét lí do và có thể trừ điểm để đảm bảo tính khách quan, công bằng cho những học sinh khác.

- Bước 5: GV phỏng vấn nhanh học sinh về tình hình giờ thi, cho HS xác nhận giờ thi có sự cố gì không hoặc đã diễn ra suôn sẻ và được ghi lại làm căn cứ để nhà trường xử lí các trường hợp phát sinh nếu có. Sau khi hoàn tất, học sinh được phép rời khỏi phòng thi và GV coi thi đóng phòng thi online, kết thúc giờ thi.

- Bước 6: GVCN gửi toàn bộ bài thi của HS, lưu theo môn và chuyển cho GV được phân công chấm chéo. GV chấm in toàn bộ bài thi của học sinh và tiến hành chấm trực tiếp trên bài thi. Sau đó chụp ảnh chuyển trả lại bài thi cho GVCN để kiểm tra, rà soát.

- Bước 7: GVCN chuyển kết quả bài thi cho phụ huynh học sinh. Thống kê, báo cáo kết quả kiểm tra định kì trực tuyến, hoàn thành việc đánh giá, nhận xét học sinh trong hồ sơ theo quy định.

- Lưu ý:

Với những HS không đủ điều kiện về trang thiết bị máy tính, điện thoại thông minh, GVCN phối hợp với Ban đại diện CMHS lớp quan tâm giúp đỡ học sinh mượn điện thoại, Ipad... để 100% học sinh trong lớp tham gia KTĐK đầy đủ. Hoặc trong tình hình dịch bệnh kiểm soát được có thể bố trí cho hs đó đến trường ngồi phòng học làm bài.

Tất cả các trường hợp học sinh gặp sự cố về đường truyền hoặc không đủ sức khỏe KTĐK đúng lịch, nhà trường sẽ tổ chức cho HS kiểm tra bổ sung sau với đề dự phòng (lịch KT sẽ thông báo tới GVCN).

Trường hợp học sinh có kết quả bài kiểm tra định kì trực tuyến bất thường....

5. Nội quy phòng KTĐK trực tuyến

   • Đối với học sinh:
 • Đăng nhập vào đúng phòng kiểm tra theo quy định.

             -Trong suốt quá trình làm bài, bật micro và camera theo yêu cầu của giáo viên.

 • Ngồi ngay ngắn và tập trung, không nói chuyện hoặc làm ồn ảnh hưởng tới học sinh khác trong suốt thời gian làm bài.
 • Không bật các thiết bị, chương trình khác trên máy tính hoặc làm việc riêng trong suốt thời gian làm bài thi. Không được mở các tài liệu (SGK, vở...), chỉ được sử dụng giấy nháp trắng. Học sinh không được rời khỏi vị trí trong suốt thời gian làm bài.
   • Đối với Phụ huynh học sinh:
 • Chuẩn bị cho con máy tính bàn hoặc máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh có kết nối mạng ổn định, có micro và camera.
 • Với HS khối lớp 1, 2 PHHS hỗ trợ các con thực hiện đăng nhập, sẵn sàng làm bài KTĐK trên hệ thống trực tuyến theo đúng thời gian quy định.
 • Trong quá trình các con làm bài, PHHS ngồi ở vị trí phù hợp và giữ yên lặng, không để hình ảnh xuất hiện trên màn hình, không hỗ trợ học sinh làm bài dưới mọi hình thức.
 • Không ghi âm, ghi hình trong quá trình các con thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của giáo viên.
 • Liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để được hỗ trợ trong trường hợp con gặp khó khăn vì những lí do bất khả kháng.
   • Lưu ý quan trọng:

             Tất cả các trường hợp học sinh gặp sự cố về đường truyền và không đủ sức khỏe KTĐK sẽ được nhà trường sẽ tổ chức cho HS kiểm tra bổ sung sau với đề dự phòng.

6. Lịch kiểm tra

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Từ ngày 25/7/2021 – 30/7/2021

 • Lên Kế hoạch tổ chức KTĐK trực tuyến
 • Xây dựng đề kiểm tra
 • Xây dựng lịch kiểm tra

Ban giám hiệu

Từ ngày 30/7/2021 – 03/8/2021

 • Tổ chức ôn tập trực tuyến
 • Tổ chức KT thử

Giáo viên chủ nhiệm lớp

8 giờ ngày 04/8/2021

KTĐK Khoa học khối 5

Theo lịch phân công

9 giờ ngày 04/8/2021

KTĐK Lịch sử và Địa lí khối 5

Theo lịch phân công

14 giờ ngày 04/8/2021

KTĐK Khoa học khối 4

Theo lịch phân công

15 giờ ngày 04/8/2021

KTĐK Lịch sử và Địa lí khối 4

Theo lịch phân công

8 giờ ngày 05/8/2021

KTĐK Toán khối 5

Theo lịch phân công

9 giờngày 05/8/2021

KTĐK Tin học khối 5

Theo lịch phân công

14 giờ ngày 05/8/2021

KTĐK Toán khối 4

Theo lịch phân công

15 giờ ngày 05/8/2021

KTĐK Tin học khối 4

Theo lịch phân công

8 giờ ngày 06/8/2021

KTĐK Tiếng Việt khối 5

Theo lịch phân công

9 giờ 40 ngày 06/8/2021

KTĐK Tiếng Anh khối 5

Theo lịch phân công

14 giờ ngày 06/8/2021

KTĐK Tiếng Việt khối 4

Theo lịch phân công

15 giờ 40 ngày 06/8/2021

KTĐK Tiếng Anh khối 4

Theo lịch phân công

8 giờ ngày 07/8/2021

KTĐK Toán khối 2

Theo lịch phân công

9 giờngày 07/8/2021

KTĐK Tiếng Việt khối 2

Theo lịch phân công

14 giờ ngày 07/8/2021

KTĐK Toán khối 3

Theo lịch phân công

15 giờ ngày 07/8/2021

KTĐK Tin học khối 3

Theo lịch phân công

8 giờ ngày 08/8/2021

KTĐK Toán khối 1

Theo lịch phân công

9 giờ ngày 08/8/2021

KTĐK Tiếng Việt khối 1

Theo lịch phân công

14 giờ ngày 08/8/2021

KTĐK Tiếng Việt khối 3

Theo lịch phân công

15 giờ 20 ngày 08/8/2021

KTĐK Tiếng Anh khối 3

Theo lịch phân công

7. Phân công giám sát các phòng KTĐK

Môn

Số lượng phòng KT

Phân công coi

Khoa học khối 5

15

5 GVCN và 10 GV khối khác

Lịch sử và Địa lí khối 5

15

5 GVCN và 10 GV khối khác

Khoa học khối 4

15

5 GVCN và 10 GV khối khác

Lịch sử và Địa lí khối 4

15

5 GVCN và 10 GV khối khác

Tin học khối 5

15

5 GVCN và 10 GV khối khác

Tin học khối 4

15

5 GVCN và 10 GV khối khác

Tin học khối 3

21

7 GVCN và 14 GV khối khác

Tiếng Anh khối 5

15

5 GVCN và 10 GV khối khác

Tiếng Anh khối 4

15

5 GVCN và 10 GV khối khác

Tiếng Anh khối 3

21

7 GVCN và 14 GV khối khác

Toán khối 5

15

10 GVCN và 10 GV khối khác

Toán khối 4

15

5 GVCN và 10 GV khối khác

Toán khối 3

21

7 GVCN và 14 GV khối khác

Toán khối 2

18

6 GVCN và 12 GV khối khác

Toán khối 1

18

6 GVCN và 12 GV khối khác

Tiếng Việt (Đọc hiểu, Viết) khối 5

15

5 GVCN và 10 GV khối khác

Tiếng Việt (Đọc hiểu, Viết) khối 4

15

5 GVCN và 10 GV khối khác

Tiếng Việt (Đọc hiểu, Viết) khối 3

21

7 GVCN và 14 GV khối khác

Tiếng Việt (Đọc hiểu, Viết) khối 2

18

6 GVCN và 12 GV khối khác

Tiếng Việt (Đọc hiểu, Viết) khối 1

18

6 GVCN và 12 GV khối khác

8. Phân công chấm bài KTĐK cuối kì II

             Học sinh làm xong bài thi, chụp ảnh cho GVCN qua Zalo, giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên bộ môn in ra chấm trục tiếp theo sự phân công như sau:       

Môn

Phân công chấm

 Tin học, Tiếng Anh

 GV Tin học, Tiếng Anh

 

Toán, Tiếng Việt (Viết)

GVCN chấm chéo trong khối.

Khoa học, Lịch sử - Địa lý

GVCN chấm.

Bài kiểm tra học sinh phải được giáo viên sửa lỗi, có lời nhận xét cụ thể về việc thực hiện các kĩ năng, về sự tiến bộ hoặc các phần còn hạn chế để giúp giáo viên và phụ huynh có cơ sở tập trung bồi dưỡng và rèn luyện cho học sinh trong thời gian tiếp theo. Bài kiểm tra cho điểm theo thang 10 điểm, không cho điểm thập phân.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Ban giám hiệu
 • Xây dựng kế hoạch, triển khai và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

- Điều tra, rà soát thiết bị học tập trực tuyến của học sinh. Có phương án hỗ trợ phù hợp đối với những trường hợp học sinh không có thiết bị học tập và kiểm tra.

- Tuyên truyền để phụ huynh học sinh và nhân dân đồng thuận phối hợp trong công tác tổ chức kiểm tra định kì trực tuyến của nhà trường.

 • Lập hội đồng kiểm tra, Duyệt đề kiểm tra định kì.
 • Điều hành, giám sát các buổi kiểm tra nhằm đảm bảo khách quan, công bằng theo đúng quy định.
 • Chịu trách nhiệm về việc đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
 • Tổng hợp kết quả đánh giá KTĐK cuối kì II của học sinh toàn trường.
 • Đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức kiểm tra định kì bằng hình thức trực tuyến.

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình kiểm tra định kì trực tuyến.

 1. Tổ trưởng chuyên môn
 • Thống nhất ma trận kiến thức cần kiểm tra trong khối.
 • Thực hiện ra đề kiểm tra định kì theo đúng Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28/8/2014 và thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 về đánh giá học sinh tiểu học.

- Tổng hợp, báo cáo chính xác kết quả thi KTĐK của khối phụ trách về nhà trường đúng thời gian quy định

 1. Giáo viên

- Điều tra, rà soát thiết bị học tập trực tuyến của học sinh. Báo cáo với Ban giám hiệu để có phương án hỗ trợ kịp thời.

 • Họp CMHS, HS phổ biến nội quy KTĐK trực tuyến.
 • Tổ chức cho học sinh ôn tập trực tuyến, kiểm tra thử.
 • Cập nhật đầy đủ, chính xác điểm và nhận xét đánh giá học sinh đúng thời gian quy định. Thực hiện chính xác, đúng hạn các thống kê kết quả kiểm tra định kì học kỳ II theo mẫu quy định.
 • Thực hiện đúng quy chế giám sát KTĐK, chấm bài KTĐK theo quy định của nhà trường.

- Cập nhật thống kê đầy đủ, chính xác điểm KTĐK học kì II, báo cáo kết quả cho tổ trưởng, tổ phó đúng thời gian quy định.

 1. Phụ huynh học sinh
 • Đôn đốc, kiểm tra con em ôn tập trực tuyến theo hướng dẫn của GVCN để kiểm tra đạt kết quả tốt nhất.
 • Chuẩn bị cho con không gian thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên phù hợp, yên tĩnh, thoải mái.
 • Chuẩn bị máy tính hoặc máy tính bảng, kiểm tra các thiết bị trên máy (camera, micro), đường truyền mạng để đảm bảo điều kiện con tham gia làm bài tốt nhất.
 • Hướng dẫn và hỗ trợ con làm quen với việc sử dụng chức năng camera, micro.
 • Thực hiện nghiêm túc nội quy phòng KTĐK đã nêu trên.

5. Học sinh

- Tích cực ôn tập theo hướng dẫn của giáo viên.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định trong phòng thi trực tuyến.

- Tự mình làm bài thi theo năng lực của bản thân; không nhờ sự trợ giúp của người thân; không mở internet để tra kết quả bài thi.

- Bật micro, camera chiếu toàn cảnh vị trí ngồi làm bài của mình; không nói chuyện, không làm việc riêng, không rời khỏi vị trí trong suốt quá trình làm bài.

- Dừng bút khi GV nhắc hết thời gian làm bài.

- Chụp bài làm cân đối, ngay ngắn, không bị mất chữ gửi vào zalo riêng của GVCN trong khoảng thời gian 5 phút sau khi kết thúc giờ làm bài. Đối với HS lớp 1, 2 có thể nhờ cha mẹ chụp hộ rồi gửi vào zalo riêng của GVCN.

- Khi có sự cố về đường truyền hay máy móc cần báo cho GV coi thi ngay để được hỗ trợ.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra định kỳ trực tuyến cuối học kì II năm học 2020-2021, đề nghị các tổ chuyên môn, phụ huynh học sinh, học sinh nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban giám hiệu để được giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT; (để b/c)

- Các tổ CM; (để t/h)

- Đăng tải trên Website của nhà trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nụ

 


Nguồn:thhonghadp.hanoi.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết